Regulamin Giełdy filatelistycznej "FILAT""

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Giełdy filatelistycznej „FILAT” – sklepiku filatelistycznego internetowego dostępnego pod adresem www.sklepik-filatelistyczny.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Giełda filatelistyczna „FILAT” - sklepik filatelistyczny internetowy działający pod adresem
www.sklepik-filatelistyzny.pl jest własnością Ewy i Andrzeja Nowak email: nowakfilruda@interia.pl telefon 602-493-014

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepiku    internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepiku internetowego;

- zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepiku internetowego.


5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia świadczenia usługi dla osób które nie ukończyły  18 lat.


II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w sklepiku, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepiku.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie prawdziwych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze sklepiku internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepiku internetowego należy wejść na stronę sklepiku i dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji,  podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z przepisami ogólnymi.

IV. Dostawa

1. Dostawa zakupionego materiału filatelistycznego może być dostarczona  do jakiegokolwiek kraju świata.


2. Dostawa realizowana jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

3. Istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym ustaleniu daty, miejsca i godziny.

 

4. Koszty dostawy zgodnie z taryfą Poczty Polskiej.

5. Termin realizacji zamówienia jest natychmiastowy ale po zaksięgowaniu płatności.

 

V. Ceny i metody płatności

1. Ceny walorów filatelistycznych podane są w polskich złotych.

2. Płatność tylko na rachunek bankowy.

 

3. Przy odbiorze osobistym akceptowana jest gotówka.


VI. Prawo odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy jest możliwe ale bardzo proszę przed wyborem, zakupem waloru filatelistycznego bardzo poważnie się zastanowić aby sytuacja ta nie miała miejsca. Wprowadzanie już zakupionych walorów ponownie na stan sklepiku jest bardzo czasochłonne i uciążliwe.


VII. Reklamacje dotyczące walorów filatelistycznych i innych materiałów

1. Giełda filatelistyczna – sklepik internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22
1 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo należy kierować na adres e-mail;
nowakfilruda@interia.pl

Każda reklamacja zostanie rozpatrzenia niezwłocznie.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Giełda filatelistyczna „FILAT” a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22
1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności Giełdy filatelistycznej „FILAT”


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Giełda filatelistyczna „FILAT” prowadzony pod adresem http:/sklepik-filatelistyczny.pl

Giełda filatelistyczna „FILAT” dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach internetowego sklepiku filatelistycznego oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne zabezpieczające działania.

Giełda filatelistyczna „FILAT” nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklepik internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepiku Internetowego. Wykorzystywane przez Sklepik internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

Sklepik internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

- utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Giełda filatelistyczna „FILAT” dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Dane te nie są również wykorzystywane dla innych celów jak tylko tych niezbędnych dotyczących zakupu walorów filatelistycznych i innych materiałów.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Giełda filatelistyczna „FILAT” – sklepik filatelistyczny nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.